7 giờ:41 phút Thứ ba, ngày 31 tháng 1 , 2017

Tăng cường tiềm lực, thế trận quốc phòng của đất nước

Nhân dịp đầu Xuân mới, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN về những trọng tâm về công tác quân sự, quốc phòng trong thời gian tới; công tác đối ngoại quốc phòng; công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Quân đội.

Phóng viên (PV): Xin Bộ trưởng cho biết những trọng tâm công tác quân sự, quốc phòng trong thời gian tới?

Đại tướng Ngô Xuân Lịch: Năm 2017, công tác quân sự, quốc phòng cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc; nhất là Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ X.

Hai là, thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước về công tác quân sự, quốc phòng. Nâng cao chất lượng nắm, dự báo, đánh giá đúng tình hình; phối hợp chặt chẽ, kịp thời với các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương để chủ động ngăn chặn và xử lý kiên quyết, linh hoạt các tình huống phức tạp, không để bị động, bất ngờ.

Ba là, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và khu vực phòng thủ vững chắc; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh; tăng cường tiềm lực, thế trận quốc phòng của đất nước. Phát huy vai trò của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, đặc biệt là trên các địa bàn chiến lược, trọng điểm.

Bốn là, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng theo đúng đường lối, quan điểm của Đảng. Xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, có chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu cao, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

PV: Năm 2017 được dự báo là năm tình hình thế giới, khu vực sẽ có nhiều biến động khó lường. Vậy, công tác đối ngoại quốc phòng sẽ được triển khai thực hiện như thế nào, thưa Bộ trưởng?

Tăng cường tiềm lực, thế trận quốc phòng của đất nước
Đại tướng Ngô Xuân Lịch phát biểu tại Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn quân học tập,
quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII),
tháng 12-2016.  
Ảnh: baodientu.bqp.vn

 

Đại tướng Ngô Xuân Lịch: Hiện nay, tình hình an ninh, chính trị của thế giới, khu vực tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường; bên cạnh những thuận lợi là cơ bản, đất nước ta cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức tác động, ảnh hưởng sâu sắc đến sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

- Thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ vì lợi ích quốc gia, dân tộc; công tác đối ngoại quốc phòng tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 22 của Bộ Chính trị (khóa XI) về Hội nhập quốc tế; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế về quốc phòng, xây dựng lòng tin chiến lược, góp phần nâng cao hình ảnh, vị thế đất nước, Quân đội nhân dân Việt Nam trên trường quốc tế.

- Quan điểm về đối ngoại quốc phòng phải thể hiện được quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta là ngăn chặn, đẩy lùi nguy cơ chiến tranh, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước. Trong đó:

+ Tập trung đẩy mạnh hợp tác quốc phòng song phương và đa phương; mở rộng quan hệ hợp tác toàn diện, ưu tiên phát triển mối quan hệ với các nước láng giềng, các nước trong khu vực ASEAN, các nước bạn bè truyền thống; đồng thời, đẩy mạnh có trọng tâm, trọng điểm quan hệ với các nước lớn, các đối tác chiến lược và mở rộng quan hệ hợp tác quốc phòng với các nước có tiềm năng...

+ Chủ động xây dựng cơ chế hợp tác quốc phòng của ASEAN, các hoạt động APEC năm 2017. Chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc; tham gia diễn tập cứu hộ - cứu nạn, cứu trợ nhân đạo với các nước trong khu vực.

+ Thực hiện tốt việc phối hợp tuần tra chung trên biển, biên giới đất liền và tổ chức giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới với các nước có chung đường biên giới, nhằm tăng cường đoàn kết hữu nghị với các nước, góp phần bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững độc lập, tự chủ, lợi ích quốc gia, dân tộc.

PV: Để Quân đội vững mạnh, Đảng bộ Quân đội phải trong sạch vững mạnh. Một trong những biện pháp được nêu tại Hội nghị Quân chính toàn quân vừa qua là: Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); trong đó, có nội dung đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Xin Bộ trưởng cho biết việc triển khai thực hiện như thế nào?

Đại tướng Ngô Xuân Lịch: Trước hết, quân đội phải là lực lượng đi đầu trong tổ chức thực hiện Nghị quyết số 04 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hiện nay, toàn Đảng bộ Quân đội đã hoàn thành việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết, tạo sự thống nhất cao về nhận thức tư tưởng và hành động, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện để sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống, bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

Trong tổ chức thực hiện Nghị quyết, Quân ủy Trung ương xác định một số nội dung cần tập trung như sau:

Một là, toàn quân triển khai đồng bộ việc xây dựng kế hoạch, cam kết thực hiện Nghị quyết. Từ Quân ủy Trung ương đến cấp cơ sở, Bí thư, cấp ủy, cán bộ chủ trì các cấp đều phải xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao; thể hiện quyết tâm, tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Từng cán bộ, đảng viên và quần chúng có văn bản cam kết về việc giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Hai là, triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ đợt sinh hoạt kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết 04 trong Đảng bộ Quân đội. Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình phải được chuẩn bị kỹ, tiến hành từ trên xuống, cấp ủy và người chủ trì phải gương mẫu, tự giác để cấp dưới học tập, làm theo; làm đến đâu, chắc đến đó; quyết không để xảy ra tình trạng nói không đi đôi với làm, thiếu trung thực trong tự phê bình hoặc nể nang, ngại va chạm, làm qua loa, hình thức. Căn cứ vào 27 biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” được nêu trong Nghị quyết và gợi ý của cấp ủy cấp trên để kiểm điểm, tự phê bình và phê bình; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xác định các biện pháp khắc phục triệt để những hạn chế, khuyết điểm; đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm, không để hạn chế, yếu kém kéo dài, lây lan.

Ba là, chủ động phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với đẩy mạnh đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa.

Coi trọng công tác thông tin tuyên truyền, giáo dục, kịp thời định hướng tư tưởng, dư luận, tạo sức đề kháng cao cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trước những luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị, những phần tử bất mãn.

Phát huy vai trò của cấp ủy, tổ chức đảng, Ban Chỉ đạo phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa ở các cấp; các học viện, nhà trường, cơ quan nghiên cứu và lực lượng chuyên sâu tăng cường đấu tranh phản bác những quan điểm, tư tưởng thù địch, phản động, những thông tin xấu độc trên không gian mạng.

Trong đó, coi trọng khâu quản lý, tổ chức đấu tranh, trang bị phương tiện và tăng cường tập huấn nâng cao trình độ, kỹ năng tác chiến cho các lực lượng chuyên sâu, cán bộ nghiên cứu, giảng dạy trong quân đội.

PV: Trân trọng cảm ơn Bộ trưởng!

Theo Bqp.vn

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website