8 giờ:6 phút Thứ sáu, ngày 14 tháng 7 , 2017

Làm thất bại chiến lược “Diễn biến hòa bình”:

Hiểu rõ chức năng của Quân đội để đấu tranh với những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch

Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là hai nhiệm vụ chiến lược của Đảng ta, có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Kết hợp xây dựng CNXH với bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN thể hiện ở chỗ, lấy xây dựng để bảo vệ, xây dựng cũng là một phương thức hữu hiệu để bảo vệ, trong xây dựng có bảo vệ, trong bảo vệ có xây dựng. Xây dựng đất nước vững mạnh, kinh tế phát triển bền vững, đời sống của các tầng lớp nhân dân ngày càng nâng cao, tình hình chính trị xã hội ổn định… là cơ sở vững chắc cho bảo vệ Tổ quốc. Bảo vệ Tổ quốc tốt sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho xây dựng; và bản thân lực lượng trực tiếp bảo vệ cũng tham gia xây dựng đất nước; tăng cường quốc phòng, an ninh nhằm giữ vững ổn định chính trị, an ninh quốc gia, tạo sức mạnh cần thiết để ngăn chặn, đẩy lùi nguy cơ chiến tranh, bảo đảm cho đất nước phát triển bền vững.

 Quân đội ta là lực lượng nòng cốt trong thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc. Trải qua hơn 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng, cùng với thực hiện tốt chức năng “đội quân chiến đấu, đội quân công tác”, Quân đội luôn tích cực, chủ động thực hiện chức năng “đội quân lao động sản xuất” và thu được những kết quả quan trọng, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Có thể nói, trong suốt chặng đường xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Quân đội ta dù ở bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào cũng luôn chủ động tham gia lao động sản xuất bằng nhiều hình thức, biện pháp sáng tạo, phù hợp. Đặc biệt, từ sau khi đất nước thống nhất (năm 1975) đến nay, nhất là những năm gần đây, đóng góp của Quân đội vào sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước ngày càng lớn và hiệu quả. Các doanh nghiệp Quân đội đã nỗ lực khắc phục khó khăn, không ngừng đổi mới, phát triển, hội nhập, triển khai toàn diện hoạt động sản xuất, xây dựng kinh tế; nâng cao hiệu quả kết hợp giữa sản xuất, kinh doanh với thực hiện nhiệm vụ quốc phòng. Trong bối cảnh hội nhập kinh tế, cạnh tranh gay gắt của nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp Quân đội luôn giữ vững bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, chủ động vượt khó vươn lên, sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, bảo đảm việc làm, thu nhập cho người lao động. Các doanh nghiệp Quân đội như: Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MB), Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn, Tổng công ty Đông Bắc và các doanh nghiệp khác luôn được đánh giá cao, tạo được uy tín cả trong nước và quốc tế.

Các đơn vị thường trực sẵn sàng chiến đấu, đơn vị sự nghiệp công lập, bên cạnh hoàn thành tốt nhiệm vụ trung tâm đã tích cực phát huy nội lực, đẩy mạnh tăng gia sản xuất, góp phần cải thiện đời sống bộ đội, tham gia có hiệu quả vào việc phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn đóng quân. Các khu kinh tế - quốc phòng đã và đang phát huy hiệu quả to lớn về nhiều mặt, đi vào thực chất, sát với người dân hơn, thực sự là nhân tố quan trọng trong công cuộc xóa đói, giảm nghèo, thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo, phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường quốc phòng, an ninh trên các địa bàn chiến lược của đất nước…

Đối với Quân chủng PK-KQ cùng với thực hiện tốt nhiệm vụ SSCĐ, QLVT, QLĐHB, đã đẩy mạnh tăng gia sản xuất, góp phần cải thiện đời sống bộ đội, tham gia có hiệu quả vào việc phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn đóng quân. Nhiều đơn vị đã giúp dân xóa đói, giảm nghèo, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn… để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân. Đặc biệt trong những năm qua, các doanh nghiệp trong Quân chủng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhiều doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh có hiệu quả như Tổng công ty ACC, Công ty ADCC, Công ty cổ phần May 19 và các nhà máy thuộc Quân chủng. Trong đó, phải kể đến Tổng công ty ACC đã không ngừng phát triển, tổ chức sản xuất, kinh doanh với nhịp độ tăng trưởng cao và bền vững. Tổng Công ty đã thi công xây dựng hàng nghìn công trình như: giao thông vận tải, sân bay, bến cảng, thủy điện, công nghiệp, quân sự, dân dụng, văn hóa, thể thao… Những công trình không chỉ phục vụ đắc lực trong lĩnh vực xây dựng hàng không mà còn để lại những dấu ấn, mốc son đáng ghi nhận đối với ngành xây dựng Việt Nam. Hay như Công ty ADCC, đây là doanh nghiệp số một Việt Nam về lĩnh vực thiết kế và tư vấn xây dựng công trình hàng không; những năm qua, Công ty đã từng bước vươn lên hội nhập và phát triển, thực hiện nhiều dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng của đất nước. Cùng với đó, Công ty cổ phần May 19 cũng đã chủ động nghiên cứu, tổ chức sản xuất, kinh doanh hiệu quả, đúng hướng, đúng pháp luật, trong đó chủ động thu hẹp hàng xuất khẩu, tăng cường sản xuất phục vụ thị trường trong nước, giữ vững ổn định và từng bước nâng cao thu nhập cho người lao động. Đặc biệt, Lữ đoàn Công binh 28, ngoài việc xây dựng các công trình quân sự tại Trường Sa, Chiến khu D, Kiến An, Phan Rang, Cát Bi, Quảng Bình, Đà Nẵng, Điện Biên, Gia Lâm, Nội Bài, Yên Bái, Biên Hòa, Hòa Bình, Tây Nguyên, Hầm sở chỉ huy SQ-02.1, SQ-02.2, HF-01P, HN-HF7… đến dò tìm xử lý bom mìn, vật nổ, xử lý chất độc Dioxin, làm đường tuần tra biên giới đều hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tuy nhiên, trong những ngày gần đây, trên một số trang mạng xã hội, các thế lực thù địch, phản động đã đưa một số thông tin xuyên tạc liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Quân đội, trong đó có việc phủ nhận chức năng “đội quân lao động sản xuất”. Từ đó, phủ nhận bản chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” và những chiến công, thành tích to lớn của Quân đội đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN suốt hơn 70 năm qua. Những nội dung chống phá của chúng rất phản động, bóp méo sự thật, tung tin thất thiệt, gây tâm lý hoang mang, nghi ngờ về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chức năng nhiệm vụ của Quân đội trong các tầng lớp nhân dân và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, làm ảnh hưởng xấu đến bản chất, truyền thống, uy tín của Quân đội và hình ảnh tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”.

Để kịp thời đấu tranh, ngăn chặn âm mưu, thủ đoạn và các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục làm cho mọi cán bộ, QNCN, CNVCQP, HSQ-BS và nhân dân nhận thức rõ hơn ý nghĩa, tầm quan trọng và yêu cầu của nhiệm vụ lao động sản xuất, xây dựng kinh tế kết hợp với quốc phòng trong giai đoạn hiện nay; nhất là Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa XII) về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X; Nghị quyết số 425-NQ/QUTW ngày 18-5-2017 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp Quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo và các văn bản liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Quân đội trong việc tham gia phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường quốc phòng, an ninh, nhất là trên các địa bàn chiến lược, trọng điểm, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

Giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phát huy truyền thống và thành tích đã đạt được, chủ động vượt khó vươn lên, nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Trong đó, tích cực đẩy mạnh tăng gia sản xuất, làm kinh tế gắn với quốc phòng, an ninh; góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước trong tình hình mới. Kiên quyết đấu tranh, phản bác lại các quan điểm sai trái, thù địch đòi tách rời việc kết hợp giữa kinh tế, văn hóa, xã hội hoặc phủ nhận các chức năng cơ bản của Quân đội, trong đó có chức năng “đội quân lao động sản xuất”. Chỉ rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, bọn cơ hội chính trị lợi dụng những vấn đề dư luận quan tâm để kích động, làm nóng dư luận, hòng bôi nhọ hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”, hạ thấp uy tín của Quân đội ta. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, sử dụng một số giải pháp kỹ thuật để ngăn chặn, bóc gỡ, vô hiệu hóa, hạn chế sự tác động, ảnh hưởng của một số thông tin sai trái, xấu độc chống phá Đảng, Nhà nước và Quân đội trên mạng xã hội. Khẳng định bản chất, truyền thống cách mạng của Quân đội ta, xứng đáng với lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hi sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”.

LƯƠNG KIÊN CƯỜNG

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website