17 giờ:51 phút Thứ tư, ngày 2 tháng 11 , 2016

Kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng trong Đảng bộ Quân đội (13-11-1961/13-11-2016):

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Quân chủng PK-KQ

Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát không chỉ góp phần đảm bảo cho đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng được chấp hành triệt để, mà còn là biện pháp hữu hiệu để quản lý, giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đồng thời, khắc phục tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên và góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ Quân chủng PK-KQ.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Quân chủng PK-KQ
Đảng ủy Quân chủng PK-KQ tổ chức Hội nghị thực hiện quyết định giám sát
của Thường vụ Quân ủy Trung ương.
Ảnh: DƯƠNG TOÀN

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát (KT, GS), những năm qua, cấp ủy, ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp trong Đảng bộ Quân chủng đã có nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác KT, GS, góp phần tích cực vào xây dựng Đảng bộ Quân chủng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Đảng ủy Quân chủng đã lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các cấp tổ chức quán triệt, học tập Điều lệ Đảng và các nghị quyết, quy chế, kế hoạch công tác KT, GS nhiệm kỳ 2015 - 2020; Quy định số 29-QĐ/TW, ngày 25-7-2016 của Ban chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng; Quy định số

30-QĐ/TW, ngày 26-7-2016 của Ban Chấp hành Trung ương thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác KT, GS, kỷ luật của Đảng; tiếp tục quán triệt Nghị quyết số 14-NQ/TW (khoá X) về tăng cường công tác KT, GS của Đảng; chỉ đạo, tổ chức tốt tuyên truyền về lịch sử, truyền thống 55 năm xây dựng và phát triển ngành KT, GS của Đảng trong Đảng bộ Quân đội nên nhận thức, trách nhiệm của cán bộ đảng viên, nhất là cấp ủy viên các cấp trong toàn Đảng bộ được nâng lên.   

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, cấp ủy, UBKT các cấp đã tập trung đi sâu KT, GS việc quán triệt tổ chức thực hiện đường lối, nghị quyết của Đảng; lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng; KT, GS đảng viên là cấp ủy viên, cán bộ chủ trì các cấp và việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống của đảng viên… Sau đại hội Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020, cấp ủy và UBKT các cấp đã ban hành nghị quyết lãnh đạo, quy chế làm việc và xây dựng kế hoạch công tác KT, GS; đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới xây dựng, bổ sung hoàn chỉnh quy chế lãnh đạo trên các mặt công tác theo đúng quy định của cấp trên và từng bước triển khai thực hiện có hiệu quả. Cấp ủy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có nền nếp công tác quán triệt, giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành kỷ luật Đảng, kỷ luật Quân đội và pháp luật Nhà nước; tăng cường công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Cấp ủy các cấp đã quán triệt, vận dụng, cụ thể hóa đề ra nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo công tác KT, GS phù hợp với nhiệm vụ chính trị và thực tế xây dựng đảng của từng đảng bộ; chú trọng thực hiện có hiệu quả nghị quyết, quy chế, kế hoạch công tác KT, GS; UBKT các cấp thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, đã chủ động tham mưu, đề xuất giúp cấp ủy thực hiện công tác KT, GS có hiệu quả; chủ động kiểm tra dấu hiệu vi phạm, ngăn ngừa kịp thời một số tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm để không phải xử lý kỷ luật đảng, kỷ luật quân đội. Cấp ủy và UBKT các cấp đã xem xét, giải quyết đơn thư, tố cáo, khiếu nại đúng quy định, hướng dẫn của trên, các vụ việc vi phạm kỷ luật được xem xét xử lý nghiêm túc, đúng nguyên tắc, phương châm; đúng thẩm quyền. Các tổ chức đảng, đảng viên sau KT, GS; sau giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại; sau khi thi hành kỷ luật đều nhận thấy sai sót, khuyết điểm, hạn chế, kịp thời đề ra nhiều giải pháp khắc phục, sửa chữa và đã có nhiều chuyển biến tiến bộ. Công tác KT, GS trong những năm qua đã góp phần quan trọng vào việc giữ vững nguyên tắc lãnh đạo của Đảng, phát huy tốt trách nhiệm lãnh đạo của các tổ chức đảng và tinh thần trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên; tích cực đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng. Qua đó, làm chuyển biến mạnh mẽ việc chấp hành kỷ luật Đảng, kỷ luật Quân đội và pháp luật Nhà nước trong Đảng bộ Quân chủng. Kết quả đó đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí có hiệu quả.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện công tác KT, GS trong Đảng bộ Quân chủng vẫn còn những hạn chế. Đó là việc thực hiện công tác KT, GS của tổ chức đảng, đảng viên ở một số đơn vị cơ sở có nơi chất lượng, hiệu quả chưa cao; một số UBKT cấp cơ sở thực hiện chức năng tham mưu, đề xuất và thực hiện chức năng KT, GS theo quy định còn thụ động, kết quả còn hạn chế; chưa chủ động nắm tình hình để phát hiện, kiểm tra dấu hiệu vi phạm của cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng... Nguyên nhân chủ yếu là do một số cấp ủy, cán bộ, đảng viên chưa nhận thức đầy đủ về công tác KT, GS và chưa thực hiện nghiêm các quy định về KT, GS theo Điều lệ Đảng.

Trong thời gian tới, Đảng ủy Quân chủng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác KT, GS nhiệm kỳ 2015 - 2020, xây dựng Đảng bộ TSVM, Quân chủng VMTD, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

ĐÀO THANH HẢI

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website