10 giờ:30 phút Thứ sáu, ngày 9 tháng 2 , 2018

Xây dựng Quân chủng PK-KQ vững mạnh về chính trị, đáp ứng yêu cầu bảo vệ bầu trời Tổ quốc trong tình hình hiện nay

Xây dựng Quân chủng vững mạnh về chính trị là giữ vững bản chất giai cấp công nhân, tính Đảng, tính dân tộc và tính Nhân dân sâu sắc. Tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân, đảm bảo cho Quân chủng luôn là lực lượng tin cậy, trung thành tuyệt đối của Đảng, Nhà nước và Nhân dân, là lực lượng nòng cốt trên mặt trận đối không, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Quán triệt tinh thần đó, hơn 50 năm qua, dưới sự lãnh đạo, tổ chức, giáo dục, rèn luyện của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân chủng PK-KQ không ngừng lớn mạnh và trưởng thành, thực sự là đội quân cách mạng, của dân, do dân và vì dân; xây đắp nên truyền thống vẻ vang của Quân chủng PK-KQ anh hùng; xứng đáng với tên gọi “Bộ đội Cụ Hồ”, “Người chiến sĩ PK-KQ ưu tú”.

Xây dựng Quân chủng PK-KQ vững mạnh về chính trị, đáp ứng yêu cầu bảo vệ bầu trời Tổ quốc trong tình hình hiện nay
Huấn luyện sẵn sàng chiến đấu ở Tiểu đoàn 181, Trung đoàn 213, Sư đoàn 363.

Trong những năm qua, để xây dựng Quân chủng vững mạnh về chính trị, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã quán triệt sâu sắc; chỉ thị, nghị quyết, quy định của BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và của Đảng ủy Quân chủng về công tác xây dựng Đảng. Chủ động quán triệt, triển khai đồng bộ Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân chủng lần thứ IX. Tiến hành đồng bộ các giải pháp thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 87-CT/QUTW của Thường vụ QUTW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tổ chức kiểm điểm công tác huấn luyện, bảo đảm an toàn bay, an toàn trong huấn luyện; công tác xây dựng chính quy, quản lý, rèn luyện kỷ luật; công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng và chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc tiến hành kiểm điểm theo phân cấp đạt được mục đích, yêu cầu đề ra. Đặc biệt, qua kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng cho thấy, Đảng bộ Quân chủng là một tập thể đoàn kết, thống nhất, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, không suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, không “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu được phát huy.

Cấp ủy đảng các cấp đã có nhiều chỉ thị, nghị quyết, kịp thời trong lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, xây dựng các cấp ủy TSVM, thực sự là hạt nhân đoàn kết, hạt nhân lãnh đạo của đơn vị.Thường xuyên chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ vững vàng về chính trị, có trình độ mọi mặt ngày càng cao; kết hợp chặt chẽ công tác xây dựng đội ngũ cán bộ với xây dựng đội ngũ đảng viên, đáp ứng yêu cầu phát triển lực lượng và nhiệm vụ SSCĐ, QLVT, QLĐHB của Quân chủng.Tiến hành hiệu quả công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước, Quân đội và Nhân dân, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Công tác chính sách, dân vận đã được cấp ủy, chỉ huy các cấp quan tâm thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước và Quân đội. Cán bộ, chiến sĩ chấp hành tốt kỷ luật dân vận, xây dựng mối đoàn kết quân dân ngày càng gắn bó. Những kết quả đó đã góp phần xây dựng Đảng bộ Quân chủng luôn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; tình hình chính trị tư tưởng toàn Quân chủng ổn định; cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, trách nhiệm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên hiện nay, tình hình thế giới, khu vực, nhất là tình hình Biển Đông tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Trên thế giới, xung đột vũ trang, dân tộc, tôn giáo, chạy đua vũ trang, can thiệp, lật đổ, khủng bố xảy ra ở nhiều nơi; những tranh chấp về chủ quyền lãnh thổ và chủ quyền trên biển giữa một số quốc gia diễn ra hết sức phức tạp; cùng với đó là sự thỏa hiệp và tranh giành ảnh hưởng giữa các nước lớn vì lợi ích quốc gia dân tộc... đã và đang đặt ra nhiều thách thức. Bên cạnh đó, các thế lực thù địch tiếp tục thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”, bằng những thủ đoạn hết sức tinh vi, xảo quyệt và thâm độc, đặc biệt trong lĩnh vực chính trị, tư tưởng nhằm thay đổi chế độ chính trị ở nước ta. Đối với Quân đội ta, chúng tìm mọi cách để tách Quân đội khỏi sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện âm mưu “phi chính trị hóa”, “dân sự hóa” Quân đội, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; ra sức tuyên truyền, lôi kéo, hòng làm cho cán bộ, chiến sĩ xa rời mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Cùng với đó là những tiêu cực trong đời sống xã hội, nhất là tệ tham nhũng, lãng phí, mặt trái của kinh tế thị trường,… đang hằng ngày, hằng giờ tác động đến tâm tư, tình cảm của cán bộ, chiến sĩ.

Trước những vấn đề trên, yêu cầu xây dựng Quân chủng vững mạnh về chính trị là vấn đề vừa mang tính cơ bản, lâu dài, vừa có ý nghĩa cấp bách trong tình hình hiện nay. Để làm tốt vấn đề này, trước hết phải không ngừng tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với các cơ quan, đơn vị. Các cấp ủy cần làm tốt công tác xây dựng Đảng; trọng tâm là nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu, đẩy mạnh tự phê bình và phê bình, tinh thần đoàn kết, thống nhất của các tổ chức đảng; gắn xây dựng cấp ủy với xây dựng đội ngũ cán bộ chủ trì, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Trong đó,  đề cao tính tiền phong, gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy và chỉ huy đơn vị; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, phân công cá nhân phụ trách. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; đổi mới cơ chế, chính sách; thực hiện nghiêm Quy chế Dân chủ cơ sở, thực hiện tốt chế độ thông tin cho bộ đội; giải quyết hài hòa các mối quan hệ, nhất là quan hệ giữa người chỉ huy và chính ủy, chính trị viên, cán bộ chủ trì với cấp ủy và ban chỉ huy. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) phải kết hợp chặt chẽ với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” bằng việc làm cụ thể, thiết thực.

Cùng với đó, phải tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị (GDCT), định hướng tư tưởng cho bộ đội. Công tác GDCT phải góp phần trang bị cho cán bộ, chiến sĩ những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của Quân đội, Quân chủng và đơn vị. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Đề án “Đổi mới công tác GDCT tại đơn vị trong giai đoạn mới”; tích cực đổi mới chương trình, nội dung, hình thức, phương pháp sát với yêu cầu nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Đặc biệt, phải gắn công tác GDCT với quy trình giải quyết tư tưởng để mỗi cán bộ, chiến sĩ nhận thức đúng tình hình, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Quân chủng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”; nắm vững thời cơ, thách thức, thuận lợi, khó khăn; phân biệt rõ “đối tượng”, “đối tác” theo quan điểm của Đảng; không mơ hồ, mất cảnh giác, xử lý tốt mọi tình huống không để bị động, bất ngờ, lỡ thời cơ; không bị tác động bởi những thủ đoạn, hành động nói xấu, bôi nhọ, xuyên tạc, chia rẽ gây tâm lý hoài nghi, mất niềm tin... Đồng thời, đẩy mạnh giáo dục tinh thần yêu nước, lòng tự tôn dân tộc, truyền thống cách mạng của Đảng, của dân tộc, Quân đội và Quân chủng; chú trọng giáo dục bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, “Người chiến sĩ PK-KQ ưu tú”; về đạo đức, lối sống; tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật. Rèn luyện cho bộ đội có nhận thức sâu sắc về bản chất, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; thấy hết thuận lợi, khó khăn, vững tin ở khả năng hoàn thành nhiệm vụ; đồng thời làm tốt việc giáo dục nhiệm vụ trong thời kỳ đổi mới toàn diện đất nước hiện nay. Chú trọng giáo dục, bồi dưỡng nâng cao ý chí quyết tâm chiến đấu, phát huy sức mạnh chính trị tinh thần, gắn chặt với việc học tập, nghiên cứu, huấn luyện để bộ đội nắm chắc tính năng, kỹ chiến thuật của các loại vũ khí, trang bị hiện có, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Chủ động làm tốt công tác định hướng, quản lý, giải quyết tư tưởng; nắm chắc tâm tư, nguyện vọng, hoàn cảnh, hậu phương, gia đình của cán bộ, chiến sĩ và có biện pháp động viên, uốn nắn kịp thời, không để đột biến về tư tưởng, ảnh hưởng đến sức mạnh, khả năng SSCĐ của Quân chủng.

Cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp cần quan tâm đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác tư tưởng, tổ chức, cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, dân vận, chính sách, quần chúng; đề cao dân chủ, kỷ cương, kỷ luật; giữ vững đoàn kết nội bộ. Xây dựng đội ngũ cán bộ trong Quân chủng vững mạnh cả về số lượng, chất lượng và cơ cấu; nâng cao chất lượng công tác quy hoạch cán bộ chủ chốt các cấp.Tích cực đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức công tác dân vận cho phù hợp với từng địa bàn, loại hình đơn vị. Tập trung nâng cao hiệu quả CTĐ,CTCT trong các nhiệm vụ; trọng tâm là nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, SSCĐ, QLVT, QLĐHB, phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn. Chăm lo xây dựng các tổ chức Đảng, tổ chức chỉ huy, các tổ chức quần chúng và hội đồng quân nhân, xây dựng các cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện; bổ sung, hoàn thiện và thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội. Coi trọng việc xây dựng và nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan chính trị các cấp. Phát huy tốt vai trò đội ngũ cán bộ, trước hết là đội ngũ cán bộ chủ trì, cán bộ chính trị, chính ủy (chính trị viên) và cơ quan chính trị các cấp trong xây dựng Quân chủng vững mạnh về chính trị. Đồng thời, tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, chú trọng bảo vệ tổ chức, con người trong sạch, vững mạnh, an toàn tuyệt đối về chính trị, chống sự xâm nhập, móc nối, cài cắm, lộ lọt thông tin. Chủ động đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch, nhất là âm mưu “phi chính trị hóa” Quân đội của các thế lực thù địch và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong các cơ quan, đơn vị, bảo vệ trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân chủng, góp phần xây dựng Quân chủng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, bảo vệ vững chắc Bầu trời Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Thiếu tướng LÂM QUANG ĐẠI - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng PK-KQ

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website