10 giờ:49 phút Thứ hai, ngày 5 tháng 11 , 2018

Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, xây dựng Đảng bộ Quân chủng PK-KQ trong sạch vững mạnh

Trước yêu cầu nhiệm vụ chính trị của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và sự phát triển của tổ chức Đảng, đòi hỏi công tác kiểm tra cần được tăng cường, ngày 16-10- 1948, tại Chiến khu Việt Bắc, Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra Quyết nghị số 29-QN/TW về việc thành lập Ban Kiểm tra Trung ương. Từ đó, ngày 16-10 hằng năm được lấy làm ngày truyền thống của ngành Kiểm tra Đảng. Ban Kiểm tra Trung ương đầu tiên gồm 3 đồng chí: Trần Đăng Ninh, Nguyễn Thanh Bình, Hà Xuân Mỹ (Hà Minh Quốc) do đồng chí Trần Đăng Ninh làm Trưởng ban. Dưới Ban Kiểm tra là các phái viên có nhiệm vụ “đi xuống các khu xem xét chủ trương của Đảng có được thi hành và có sát, đúng không; đồng thời xem xét sự thi hành kỷ luật trong Đảng để tiếp thu kinh nghiệm, giúp Trung ương bổ khuyết cho chính sách của Đảng”.

Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, xây dựng Đảng bộ Quân chủng PK-KQ TSVM
UBKT Đảng ủy Quân chủng làm việc tại Đảng ủy Lữ đoàn 28. Ảnh:
CTV

Cùng với sự ra đời và kiện toàn Ban Kiểm tra, sau này là Ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp, đội ngũ cán bộ kiểm tra ngày càng phát triển. Khi mới thành lập chỉ có 3 đồng chí ở cấp Trung ương, đến nay đã có hơn 6.000 cán bộ chuyên trách và hơn 65.000 cán bộ kiểm tra kiêm chức. 70 năm qua, mặc dù còn nhiều khó khăn về lực lượng, năng lực, đội ngũ cũng như điều kiện hoạt động, nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra của các cấp ủy đảng, ngành Kiểm tra Đảng đã từng bước trưởng thành; các thế hệ cán bộ kiểm tra của Đảng luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, đoàn kết, chịu đựng gian khổ, khắc phục khó khăn, chấp hành nghiêm đường lối, chính sách, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, liên tục bền bỉ phấn đấu để thực hiện nhiệm vụ được giao.

Phát huy truyền thống 70 năm ngành Kiểm tra Đảng; là một bộ phận làm công tác kiểm tra của Đảng bộ Quân đội, những năm qua, UBKT các cấp trong Đảng bộ Quân chủng luôn quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quân ủy Trung ương và cấp ủy cấp mình; nhất là Nghị quyết 14-NQ/TW về “Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng” tại Hội nghị lần thứ 5, BCH Trung ương Đảng (Khóa X) - Nghị quyết chuyên đề đầu tiên của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát; Kết luận số 72- KL/TW của Bộ Chính trị (Khóa X) về “Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2020”... Quá trình kiểm tra, giám sát bảo đảm công khai, dân chủ, khách quan, thận trọng và chặt chẽ; thực hiện đồng bộ giữa công tác kiểm tra và công tác giám sát, bảo đảm: “giám sát phải mở rộng, kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm”, kiên quyết xử lý nghiêm minh các vụ việc vi phạm.

UBKT các cấp trong Đảng bộ Quân chủng thường xuyên được kiện toàn, củng cố về số lượng, từng bước nâng cao chất lượng. Đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra của Quân chủng luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống trong sạch, không ngừng học tập, nâng cao trình độ mọi mặt; thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Vì thế, trong những năm qua, chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Quân chủng từng bước được nâng lên. Quá trình thực hiện, đã tập trung vào kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng tổ chức Đảng TSVM, cơ quan, đơn vị VMTD, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, Khóa XII) của Đảng, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trong giai đoạn hiện nay, để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ vùng trời quốc gia trong tình hình mới, xây dựng Quân chủng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, đòi hỏi các cấp ủy, tổ chức Đảng trong Đảng bộ Quân chủng cần tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát; làm tốt công tác quán triệt, giáo dục, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng; thường xuyên kiện toàn UBKT và đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra các cấp bảo đảm tương xứng với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; đồng thời thường xuyên đổi mới nội dung, phương pháp và từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; xây dựng Đảng bộ Quân chủng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp để Quân chủng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đại tá NGUYỄN VĂN HẢI
Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Quân chủng PK-KQ

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website