6 giờ:21 phút Thứ năm, ngày 10 tháng 12 , 2020

Phát huy sức mạnh tổng hợp, nâng tầm thi đua

Hôm nay (10-12), tại Thủ đô Hà Nội, Đại hội Thi đua yêu nước (TĐYN) toàn quốc lần thứ X với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” chính thức khai mạc.

  Đại hội là sự kiện chính trị quan trọng, là ngày hội lớn của toàn dân tộc; diễn ra trong thời điểm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra, lập thành tích cao nhất chào mừng Đại hội XIII của Đảng.

Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn chú trọng phát động các phong trào TĐYN, coi đây là một trong những phương thức lãnh đạo của Đảng. Ngay từ những năm đầu lãnh đạo đất nước, giữa lúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp vào giai đoạn gay go, ác liệt, Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn luôn quan tâm đến công tác thi đua, khen thưởng (TĐ, KT). Theo sáng kiến của Người, ngày 27-3-1948, Ban Chấp hành Trung ương Đảng ra Chỉ thị phát động Phong trào Thi đua ái quốc để động viên mọi lực lượng tích cực tham gia kháng chiến, kiến quốc. Chỉ thị vạch rõ "mục đích thi đua ái quốc là làm sao cho kháng chiến mau thắng lợi, kiến quốc mau thành công". Để triển khai một cách sâu rộng Chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, ngày 11-6-1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc, chính thức phát động cuộc vận động thi đua ái quốc trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.

Hơn 72 năm qua, tư tưởng Thi đua ái quốc-TĐYN của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được Đảng, Nhà nước ta vận dụng sáng tạo trong từng giai đoạn cách mạng. Phong trào TĐYN đã động viên các tầng lớp nhân dân, cán bộ, chiến sĩ toàn quân vượt qua gian nan, thử thách đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo của chính quyền các cấp và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, 5 năm qua, thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua...”, Phong trào TĐYN thực sự đã tác động mạnh mẽ vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng bộ, ngành, địa phương và cơ sở; có nhiều đổi mới về nội dung, hình thức, ngày càng thiết thực và hiệu quả hơn. Các phong trào thi đua bám sát nhiệm vụ chính trị, hướng về cơ sở và quyền, lợi ích của người dân, gắn kết chặt chẽ với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phong trào TĐYN đã khơi dậy, động viên, lôi cuốn đông đảo các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trên các lĩnh vực.

Qua phong trào TĐYN đã có nhiều tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc, đóng góp to lớn vào các lĩnh vực của đời sống xã hội, vào thành tựu chung của đất nước, nhiều tấm gương dũng cảm, hy sinh quên mình cứu giúp nhân dân trong bão, lũ; phòng, chống đại dịch Covid-19, trong đấu tranh bảo vệ cuộc sống bình yên của người dân được các ngành, các cấp khen thưởng, tôn vinh. Tuy nhiên, thẳng thắn nhìn nhận, phong trào TĐYN vẫn chưa phát triển đồng đều, liên tục, có nơi còn hình thức; một số phong trào thi đua chưa xác định rõ mục tiêu, tiêu chí thi đua cụ thể...

Sau 35 năm đổi mới, thế và lực, sức mạnh tổng hợp quốc gia, uy tín quốc tế của đất nước ngày càng được nâng cao, tạo ra những tiền đề quan trọng để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tình hình thế giới và trong nước có cả thuận lợi, thời cơ và khó khăn, thách thức đan xen, đặt ra nhiều vấn đề mới, yêu cầu mới nặng nề, phức tạp hơn đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chính vì vậy, phong trào TĐYN có vị trí quan trọng, tạo động lực, khí thế, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc.

Phát huy kết quả đã đạt được, tiếp nối truyền thống TĐYN, các cấp ủy Đảng, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, đơn vị các cấp, các ngành cần tiếp tục quán triệt, thấm nhuần sâu sắc tư tưởng TĐYN của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thực hiện tốt Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục đổi mới công tác TĐ, KT. Đổi mới nội dung, phương thức tổ chức các phong trào thi đua, với hình thức phong phú, hấp dẫn; huy động sức mạnh tổng hợp trong thi đua của toàn xã hội; quan tâm nhiều hơn việc khen thưởng các tập thể, cá nhân ở cơ sở, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số và các tập thể, cá nhân lập được thành tích đột xuất, các hành động dũng cảm, xả thân vì Tổ quốc, vì cộng đồng.

Qua 76 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành dưới lá cờ vinh quang của Đảng, thấm nhuần tư tưởng TĐYN của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Phong trào Thi đua Quyết thắng (TĐQT) của Quân đội nhân dân Việt Nam được duy trì thường xuyên, liên tục, trở thành truyền thống quý báu; là động lực tinh thần to lớn cổ vũ, động viên toàn quân vượt qua mọi khó khăn, thách thức, liên tiếp lập nên những chiến công hiển hách, thành tích mới, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thời gian qua, từ Phong trào TĐQT, toàn quân đã xuất hiện nhiều nhân tố mới và điển hình tiên tiến với nét đặc trưng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Trước yêu cầu của sự nghiệp xây dựng quân đội, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, toàn quân tiếp tục nêu cao quyết tâm chính trị, thi đua thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI; phát huy, tỏa sáng hình ảnh cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ, xứng đáng với niềm tin yêu và kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Theo qdnd.vn

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website