10 giờ:47 phút Thứ năm, ngày 25 tháng 8 , 2016

Quân chủng PK-KQ thực hiện tốt công tác cải cách hành chính

Trong những năm qua, công tác cải cách hành chính (CCHC) của Quân chủng PK-KQ đã trực tiếp góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, nâng cao hiệu lực quản lý, chỉ huy, điều hành của lãnh đạo chỉ huy các cấp trong Quân chủng, góp phần xây dựng Quân chủng PK-KQ “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

 Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Kế hoạch CCHC của Bộ Quốc phòng giai đoạn 2012-2015, các kế hoạch cải cách hành chính hằng năm và các thông tư, chỉ thị, hướng dẫn của Bộ Quốc phòng về công tác CCHC. Thành lập Ban chỉ đạo, ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo CCHC. Ban hành Kế hoạch CCHC giai đoạn 2012-2015, kế hoạch CCHC hằng năm, các văn bản đẩy mạnh CCHC trong lĩnh vực quốc phòng và các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn về công tác xây dựng tổ chức biên chế, điều chuyển lực lượng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào CCHC…
Quân chủng PK-KQ thực hiện tốt công tác cải cách hành chính
Nhân viên bảo mật (Văn phòng Bộ Tư lệnh Quân chủng)
kiểm tra văn bản trước khi đóng dấu, ban hành.

Đối với công tác cải cách thể chế, Quân chủng đã tổ chức rà soát 47 văn bản quy phạm pháp luật thuộc ngành, lĩnh vực Quân chủng quản lý và liên quan trực tiếp đến thực hiện nhiệm vụ của Quân chủng. Hoàn thành soạn thảo trình Bộ trưởng Bộ Quốc phòng 6 văn bản quy phạm pháp luật (1 nghị định, 5 thông tư) và 63 Tiêu chuẩn Việt Nam trong lĩnh vực quân sự quốc phòng đối với VKTBKT của Quân chủng. Ban hành 70 văn bản quy phạm nội bộ (quy chế, quy định, chỉ thị, hướng dẫn) nhằm cụ thể hóa, triển khai thực hiện các quy định của Nhà nước, Bộ Quốc phòng trong toàn Quân chủng, góp phần nâng cao chất lượng quản lý, điều hành trên các mặt công tác. Tổ chức triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật theo đúng hướng dẫn của Bộ Quốc phòng. Ngoài các chuyên đề do Bộ Quốc phòng xác định, Quân chủng đã biên soạn 5 chuyên đề về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, phù hợp với tình hình, nhiệm vụ của Quân chủng. Duy trì thường xuyên chế độ kiểm tra việc chấp hành các quy định chính sách pháp luật trên tất cả các lĩnh vực công tác. Hoàn thành 38 cuộc thanh tra, xác minh đơn thư đối với 85 lượt cơ quan, đơn vị. Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện, chấn chỉnh, xử lý sai sót trong quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ, trong chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần ổn định đơn vị.

Đối với cải cách thủ tục hành chính, Quân chủng đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị rà soát, đơn giản hóa các quy định hành chính, thủ tục hành chính trong giải quyết công việc giữa các cơ quan, đơn vị nhằm nâng cao hiệu quả quản lý của người chỉ huy và giảm thời gian, công sức, giấy tờ. Sửa đổi, bổ sung và duy trì thực hiện nghiêm quy chế làm việc, quy trình công tác và các quy định về việc ban hành và quản lý văn bản hành chính.

Trong tổ chức cải cách bộ máy hành chính, Quân chủng đẩy mạnh xây dựng tổ chức biên chế, điều chuyển lực lượng để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và vũ khí trang bị mới. Triển khai thực hiện các quyết định thành lập, điều chỉnh, kiện toàn, giải thể, đổi tên các đầu mối tổ chức. Kiện toàn nhân sự và sửa đổi, bổ sung quy chế hoạt động của các hội đồng, ban chỉ đạo cho phù hợp với kết quả điều động, bổ nhiệm cán bộ, phù hợp với quy chế của Bộ Quốc phòng.

Về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, Đảng ủy Quân chủng đã ban hành quy chế lãnh đạo công tác cán bộ. Thực hiện tốt công tác quản lý cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có kiến thức, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tích cực giải quyết số lượng cán bộ như luân chuyển cán bộ, điều chỉnh từ số dư sang số thiếu, chuyển loại cán bộ, đào tạo văn bằng hai. Thực hiện tốt công tác tuyển sinh quân sự, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong và ngoài nước. Tổ chức thực hiện tốt các chế độ, chính sách cán bộ. Hoàn thiện hệ thống chức danh, tiêu chuẩn nghiệp vụ cán bộ, tiêu chí đánh giá cán bộ phục vụ quy hoạch, đào tạo, bố trí sử dụng cán bộ…

Về cải cách tài chính công, Đảng ủy Quân chủng đã ban hành Nghị quyết số 518-NQ/ĐU về lãnh đạo công tác tài chính đến năm 2020 và những năm tiếp theo; các quy chế về việc lãnh đạo của Đảng ủy Quân chủng và các cấp ủy đảng đối với công tác tài chính trong Quân chủng. Duy trì thực hiện đúng các quy định về thực hành tiết kiệm, chống thất thoát lãng phí trong đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý đầu tư xây dựng công trình; quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; quản lý tài chính, mua sắm, nhập khẩu hàng quốc phòng. Tiếp nhận chỉ tiêu ngân sách quốc phòng và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện chi ngân sách hằng năm theo đúng nội dung, dự toán đựơc phê duyệt. Bảo đảm kịp thời chế độ, tiêu chuẩn cho bộ đội, ngân sách chi cho các nhiệm vụ.

Trong hiện đại hóa nền hành chính, Quân chủng đã ban hành Chỉ thị 2762/CT-BTL của Tư lệnh Quân chủng về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị thuộc Quân chủng. Thành lập, kiện toàn hệ thống ngành CNTT trong Quân chủng theo quy định của BTTM. Triển khai sử dụng hệ thống phần mềm dùng chung do Bộ Quốc phòng cung cấp. Xây dựng kế hoạch và thi công mở rộng mạng truyền số liệu quân sự của Quân chủng. Thực hiện tốt ứng dụng CNTT trong tự động hóa chỉ huy, mô phỏng, diễn tập, cải tiến VKTBKT phục vụ SSCĐ, QLVT, QLĐHB tại các Sở chỉ huy trong Quân chủng và thực hiện các nhiệm vụ của Quân chủng…

Từ việc thực hiện tốt công tác CCHC những năm qua trong toàn Quân chủng đã góp phần hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng Quân chủng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Bài, ảnh: KIÊN CƯỜNG-DƯƠNG TOÀN
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website