6 giờ:53 phút Thứ hai, ngày 19 tháng 7 , 2021

Quân chủng Phòng không - Không quân nỗ lực thực hiện các khâu đột phá để tiến thẳng lên hiện đại

Những năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội XI, Đại hội XII của Đảng về xây dựng Quân đội nhân dân (QĐND) cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, ưu tiên một số lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, trong đó có lực lượng phòng không-không quân (PK-KQ), Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân chủng PK-KQ đã quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước, trực tiếp là sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả nhiều mặt công tác ở tất cả các cấp.

 Tổ chức, biên chế ở cơ quan và các đơn vị từng bước được chấn chỉnh; cán bộ, chiến sĩ có phẩm chất chính trị, trình độ, năng lực đáp ứng tốt với yêu cầu nhiệm vụ; vũ khí, trang bị kỹ thuật (VKTBKT) được quan tâm đầu tư mua sắm, cải tiến, nhiều loại có tính năng kỹ, chiến thuật hiện đại... Chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của quân chủng không ngừng được nâng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ bầu trời, biển, đảo của Tổ quốc.

Hiện nay, sự phát triển của khoa học và công nghệ, đặc biệt cuộc Cách mạng công nghiệp (CMCN) 4.0 đã tác động to lớn đến hầu hết các mặt của đời sống xã hội trên toàn thế giới, trong đó có lĩnh vực quân sự, quốc phòng. Những biến động phức tạp của tình hình thế giới và khu vực đặt ra yêu cầu cao đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Nhằm tiếp tục nâng cao sức mạnh chiến đấu của quân đội, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi tình huống, Đại hội XIII của Đảng và Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI đã xác định: Xây dựng QĐND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại; đến năm 2025, cơ bản xây dựng quân đội tinh, gọn, mạnh, tạo tiền đề vững chắc, phấn đấu năm 2030 xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Quân chủng Phòng không - Không quân nỗ lực thực hiện các khâu đột phá để tiến thẳng lên hiện đại
Thiếu tướng Nguyễn Văn Hiền, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân chủng Phòng không-Không quân (ngoài cùng bên phải) kiểm tra công tác sửa chữa máy bay tại Nhà máy A32. Ảnh: VĂN HƯNG

Là một trong những lực lượng tiếp tục được xây dựng tiến thẳng lên hiện đại, để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong tình hình mới, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân chủng PK-KQ xác định phải phát huy tổng hợp sức mạnh của các tổ chức chính trị và toàn thể cán bộ, chiến sĩ; nỗ lực phấn đấu, triển khai thực hiện đồng bộ nhiều nội dung, giải pháp cả về tổ chức, con người và vũ khí trang bị. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quân chủng nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định các khâu đột phá, đó là: Chấn chỉnh tổ chức, biên chế quân chủng tinh, gọn, mạnh, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; nâng cao trình độ, khả năng SSCĐ, đổi mới công tác huấn luyện, giáo dục, đào tạo (GD-ĐT), tập trung huấn luyện làm chủ VKTBKT mới, cải tiến, coi trọng huấn luyện bay, bảo đảm an toàn bay; nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, quản lý, giáo dục chấp hành pháp luật, kỷ luật và bảo đảm an toàn trong quân chủng, từ đó xây dựng, rèn luyện bộ đội có bản lĩnh, trí tuệ và năng lực hành động; xây dựng kế hoạch mua sắm, cải tiến, sản xuất VKTBKT bảo đảm hiện đại, đáp ứng yêu cầu tác chiến trong tình hình mới.

Cụ thể, trong thời gian tới, toàn quân chủng tập trung triển khai thực hiện tốt một số nội dung, biện pháp trọng tâm sau:

Một là, thực hiện nghiêm các quyết định, đề án của Bộ Quốc phòng về chấn chỉnh tổ chức, biên chế quân chủng theo hướng tinh, gọn, mạnh. 

Tập trung triển khai thực hiện đề án chấn chỉnh tổ chức biên chế quân chủng giai đoạn 2019-2025, tầm nhìn 2030; tiếp tục thực hiện các nội dung xây dựng lực lượng không quân Quân chủng PK-KQ cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại giai đoạn 2018-2025, tầm nhìn đến 2030; đề án sáp nhập một số nhà máy, kho của quân chủng. Quá trình triển khai phải làm tốt công tác giáo dục, thống nhất nhận thức, nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp, vai trò của các cơ quan chức năng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thực hiện điều chỉnh tổ chức, biên chế các cơ quan, đơn vị; kết hợp chặt chẽ công tác tư tưởng với công tác tổ chức và công tác chính sách.

Trong đó, việc chấn chỉnh tổ chức biên chế và xây dựng lực lượng theo hướng “tinh, gọn, mạnh, cơ động cao” gắn với củng cố, kiện toàn, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; gắn xây dựng cấp ủy với xây dựng đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp. Đồng thời, thực hiện tốt chức năng tham mưu với Bộ Quốc phòng, Ban chỉ đạo phòng không nhân dân Trung ương về công tác phòng không lục quân, phòng không nhân dân và không quân toàn quân.

Hai là, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Để xây dựng Quân chủng PK-KQ hiện đại phải có con người hiện đại. Do vậy, quân chủng tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của trên về công tác GD-ĐT, công tác bồi dưỡng, quy hoạch đội ngũ cán bộ các cấp; tiếp tục thực hiện chiến lược đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao tại các học viện, nhà trường trong và ngoài quân chủng. Kết hợp chặt chẽ đào tạo trong nước với gửi đi đào tạo tại các nước có quan hệ truyền thống trong đào tạo phi công quân sự, sĩ quan chỉ huy tham mưu, kỹ sư chuyên ngành kỹ thuật và bác sĩ hàng không. Huấn luyện nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học, đáp ứng tốt yêu cầu làm chủ VKTBKT mới, cải tiến và từng bước đáp ứng điều kiện làm việc trong môi trường hợp tác quốc tế về quân sự quốc phòng.

Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật, xây dựng các học viện, nhà trường chính quy, mẫu mực, chuẩn hóa, hiện đại và liên thông; triển khai xây dựng nhà trường thông minh tiếp cận cuộc CMCN 4.0 và hợp tác quốc tế trong công tác GD-ĐT. Nghiên cứu xây dựng thế trận, cách đánh của bộ đội PK-KQ với các đối tượng tác chiến trong chiến tranh công nghệ cao, coi trọng giải quyết mối quan hệ giữa con người và VKTBKT. Tích cực nghiên cứu, đề xuất và tham gia vào các chương trình khoa học-công nghệ của Nhà nước và Bộ Quốc phòng.

Quân chủng Phòng không - Không quân nỗ lực thực hiện các khâu đột phá để tiến thẳng lên hiện đại
 Bộ đội không quân luyện tập bảo vệ bầu trời. Ảnh: HOÀNG HÀ

Ba là, bảo đảm VKTBKT có chất lượng tốt, đồng bộ cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và các nhiệm vụ khác của quân chủng.

Duy trì bảo đảm đầy đủ, kịp thời, chất lượng tốt, đồng bộ VKTBKT cho các nhiệm vụ. Triển khai có hiệu quả các đề án mua sắm VKTBKT, thực hiện nghiêm các quy định về tiếp nhận, nghiệm thu và bảo đảm vật tư, khí tài; chủ động tìm kiếm, lựa chọn đối tác có uy tín để đàm phán, mua sắm các loại VKTBKT hiện đại, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và sự phát triển các lực lượng tác chiến.

Tăng cường hợp tác với các trung tâm, viện nghiên cứu, các nhà máy quốc phòng, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ để sản xuất, sửa chữa, hồi phục các loại vật tư, khí tài. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Quản lý, khai thác VKTBKT tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”.

Bốn là, nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, quản lý, giáo dục chấp hành pháp luật, kỷ luật và bảo đảm an toàn.

Xây dựng Quân chủng PK-KQ tiến lên hiện đại phải đồng bộ với nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, quản lý, giáo dục chấp hành pháp luật, kỷ luật. Vì vậy, cấp ủy, chỉ huy các cấp phải đánh giá đúng tình hình, dự báo xu hướng, nguy cơ có thể dẫn đến vụ việc; nắm chắc hoàn cảnh gia đình, tâm lý, sức khỏe, mối quan hệ xã hội của các quân nhân thuộc quyền, có chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo sát đúng và triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ ở các cấp.

Duy trì nghiêm nền nếp, chế độ học tập công tác, sinh hoạt; chú trọng bồi dưỡng, rèn luyện, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là cấp phân đội có đủ phẩm chất, năng lực, kinh nghiệm trong quản lý bộ đội. Thực hiện tốt các quy định về trách nhiệm nêu gương, nhất là nêu gương của cán bộ, đảng viên về chấp hành pháp luật, kỷ luật; xử lý nghiêm những cán bộ quan liêu, thiếu gương mẫu, không thường xuyên gắn bó với bộ đội, để đơn vị xảy ra các vụ việc nghiêm trọng. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện“mẫu mực, tiêu biểu”, thường xuyên coi trọng rút kinh nghiệm, nhân rộng trong toàn quân chủng...

Năm là, đổi mới, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, tập trung huấn luyện làm chủ VKTBKT mới, cải tiến.

Chú trọng quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản của trên về công tác huấn luyện, tích cực đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện, nắm chắc các quan điểm, nguyên tắc, mục tiêu, phương châm chỉ đạo và giải pháp nâng cao chất lượng huấn luyện, đáp ứng tốt yêu cầu tác chiến trong điều kiện chiến tranh hiện đại, sử dụng vũ khí công nghệ cao.

Tập trung đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp huấn luyện; lấy huấn luyện cho bộ đội giỏi tác chiến độc lập bằng vũ khí, trang bị hiện có và huấn luyện chuyển loại, khai thác, làm chủ các loại trang bị kỹ thuật mới gắn với xử trí các tình huống chiến đấu là trung tâm; kết hợp huấn luyện với rèn luyện kỷ luật, xây dựng chính quy. Thực hiện quản lý, điều hành huấn luyện theo hướng “Tập trung, thống nhất, đồng bộ, chuyên sâu, hiệu quả, không chồng chéo”; tăng cường huấn luyện thể lực, huấn luyện đêm, huấn luyện theo nhiệm vụ, tình huống, dã ngoại, diễn tập chiến đấu, hiệp đồng quân binh chủng; huấn luyện tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn và làm nhiệm vụ biển, đảo; rèn luyện khả năng cơ động trong điều kiện tác chiến phức tạp, khó khăn; huấn luyện làm chủ và tổ chức bắn đạn thật các loại VKTBKT mới, cải tiến.

Để xây dựng Quân chủng PK-KQ "cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại" cần tiến hành đồng bộ các khâu đột phá với những nội dung, giải pháp cụ thể; triển khai quyết liệt và thường xuyên, liên tục. Phát huy truyền thống đơn vị anh hùng, cán bộ, chiến sĩ Quân chủng PK-KQ phát huy cao độ trách nhiệm chính trị, tinh thần đoàn kết hiệp đồng, lập công tập thể, đẩy mạnh thực hiện các khâu đột phá, ra sức phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong mọi tình huống, xứng đáng là lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, làm nòng cốt trên mặt trận đối không, cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thiếu tướng NGUYỄN VĂN HIỀN
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân chủng Phòng không-Không quân

Nguồn: qdnd.vn

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website