14 giờ:19 phút Thứ năm, ngày 19 tháng 9 , 2019

Quân chủng Phòng không-Không quân tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2014-2019

Sáng 19-9, tại Hà Nội, Quân chủng Phòng không-Không quân (PK-KQ) đã tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2014-2019. Thượng tướng Phan Văn Giang - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự và phát biểu chỉ đạo. Dự Đại hội có Trung tướng Lê Huy Vịnh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân chủng PK-KQ; Trung tướng Lâm Quang Đại - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng PK-KQ; đại biểu thủ trưởng các cơ quan Bộ Quốc phòng; các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng; lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, cùng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào Thi đua Quyết thắng (TĐQT) của Quân chủng PK-KQ giai đoạn 2014-2019.

Quân chủng Phòng không-Không quân tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2014-2019
Thượng tướng Phan Văn Giang - Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam,
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.
Quân chủng Phòng không-Không quân tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2014-2019
Toàn cảnh Đại hội.

Đại hội đã được nghe Thiếu tướng Trần Ngọc Quyến - Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng (TĐ, KT) và phong trào TĐQT giai đoạn 2014-2019, phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2019-2024. Báo cáo nêu rõ: Phong trào TĐQT và công tác TĐ, KT 5 năm qua trong phạm vi toàn Quân chủng đã được lãnh đạo, chỉ huy các cấp quan tâm đúng mức, được quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ. Các phong trào thi đua đã gắn chặt với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, hướng về cơ sở, bám sát thực tiễn, phát huy được tính tích cực, chủ động, dám nghĩ, dám làm, khắc phục khó khăn cùng các cấp, các ngành tạo được sự lan tỏa, lôi cuốn cán bộ, QNCN, HSQ-BS, CNVQP, các cơ quan, đơn vị tham gia. Thông qua các phong trào thi đua đã tạo động lực để Quân chủng hoàn thành tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời, quản lý điều hành bay (SSCĐ, QLVT, QLĐHB) đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Trình độ, khả năng SSCĐ, chất lượng huấn luyện từng bước được nâng lên; xây dựng chính quy, quản lý, rèn luyện kỷ luật có tiến bộ; công tác đảm bảo kỹ thuật, hậu cần đời sống đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Quân chủng tham mưu cho Bộ Quốc phòng về công tác phòng không lục quân, phòng không nhân dân, không quân toàn quân, xây dựng thế trận phòng không nhân dân có hiệu quả. Toàn Quân chủng ổn định về chính trị.

Quân chủng Phòng không-Không quân tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2014-2019
Trung tướng Lê Huy Vịnh - Tư lệnh Quân chủng PK-KQ phát biểu tại Đại hội.

Từ thực tiễn phong trào TĐQT đã xuất hiện nhiều tấm gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, những nhân tố mới trên các lĩnh vực công tác. Đó là kết quả của sự nỗ lực phấn đấu không ngừng, sự hi sinh thầm lặng, tình thần tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo, hăng hái thi đua sôi nổi của cán bộ, chiến sĩ, QNCN, CNVCQP ở tất cả các cơ quan, đơn vị trong toàn Quân chủng. Đại hội đã tuyên dương 148 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào Thi đua Quyết thắng 5 năm qua - đó là những tấm gương tiêu biểu, xuất sắc, thể hiện ý chí tự lực, tự cường, tinh thần vượt khó, vươn lên trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, học tập, công tác, cũng như trong lao động sản xuất và nghiên cứu khoa học, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, làm tỏa sáng phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, "Người chiến sĩ PK-KQ ưu tú" trong thời đại mới.

Quân chủng Phòng không-Không quân tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2014-2019
Trung tướng Lâm Quang Đại - Bí thư Đảng ủy,
Chính ủy Quân chủng PK-KQ, phát biểu tại Đại hội.

Đại hội cũng đã được nghe các báo cáo điển hình tiên tiến và tham luận. Các báo cáo và tham luận đã tập trung làm rõ việc quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện công tác TĐ, KT và phong trào TĐQT của mỗi tổ chức, cá nhân trong những năm qua, nêu ra những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, những kinh nghiệm quý trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện.

Quân chủng Phòng không-Không quân tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2014-2019
Thiếu tướng Trần Ngọc Quyến - Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng
báo cáo tổng kết công tác TĐ-KT và phong trào TĐQT Quân chủng giai đoạn 2014-2019.

Trong những năm tới, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tiếp tục đặt ra những yêu cầu mới, đòi hỏi không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ và khả năng SSCĐ của Quân chủng PK-KQ. Để công tác TĐ, KT và phong trào TĐQT đi vào chiều sâu, có chất lượt và đạt hiệu thiết thực, các đại biểu nhấn mạnh các chủ trương, biện pháp. Trong đó, tập trung quán triệt và thực hiện tốt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng. Làm cho mọi cán bộ, chiến sĩ trước hết là cán bộ, đảng viên nhận thức đúng vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác TĐ, KT và Phong trào TĐQT trong giai đoạn hiện nay; làm động lực để nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ khả năng SSCĐ và chiến đấu của Quân chủng, góp phần xây dựng tổ chức Đảng TSVM, xây dựng đơn vị VMTD, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản lý, bảo vệ bầu trời, chủ quyền lãnh thổ, biến, đảo của Tổ quốc. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ chủ trì, chủ chốt đối với công tác TĐ, KT. Nâng cao chất lượng, hiểu quả tham mưu, hướng dẫn của cơ quan chính trị. Tiếp tục củng cố, kiện toàn, duy trì hoạt động có nền nếp và nâng cao chất lượng tư vấn của hội đồng, tổ TĐ, KT trong công tác thi đua và công tác khen thưởng, tiếp tục nghiên cứu đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức phong trào TĐQT; nhất là các đợt thi đua cao điểm, đột xuất, theo hướng tập trung về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trung tâm; chủ đề, tên gọi dễ nhớ, dễ thực hiện, tiêu chí cụ thể, nội dung thiết thực, hiệu quả, tránh phô trương hình thức, hiệu quả thấp. Việc bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến phải được xác định là nhiệm vụ trọng tâm của công tác TĐ, KT bảo đảm đồng bộ ở cả 4 khâu: Phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến thực sự tiêu biểu, mẫu mực, vững chắc. Thực hiện tốt công tác TĐ, KT, bảo đảm dân chủ, công khai, chặt chẽ, kịp thời, đúng quy trình, thủ tục. Chú trọng khen thưởng những tập thể, cá nhân trực tiếp thực hiện nhiệm vụ; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đột xuất, nơi khó khăn, gian khổ, địa bàn trọng điểm...

Quân chủng Phòng không-Không quân tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2014-2019

Quân chủng Phòng không-Không quân tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2014-2019

Quân chủng Phòng không-Không quân tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2014-2019
Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng PK-KQ trao thưởng cho các tập thể, cá nhân
đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào TĐQT giai đoạn 2014-2019.

Phát biểu tại Đại hội, Thượng tướng Phan Văn Giang đã chúc mừng và biểu dương những thành tích xuất sắc trong phong trào TĐQT giai đoạn 2014-2019 của Quân chủng PK-KQ. Đồng thời yêu cầu trong thời gian tới, Quân chủng cần tiếp tục quán triệt, triển khai, tuyên truyền và tổ chức thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về TĐ, KT, nhất là quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những lời căn dặn trong Di chúc thiêng liêng của Người, gắn với thực hiện tốt Chỉ thị 34 của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục đổi mới công tác TĐ, KT; đưa công tác thi đua thực sự trở thành nhu cầu và việc làm tự giác, thường xuyên của mỗi người, mỗi tổ chức, với tinh thần “Người người thi đua, ngành ngành thi đua”. Các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua bảo đảm thiết thực, hướng công tác thi đua vào nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá, lấy kết quả công tác thi đua là một tiêu chí để đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý. Mỗi cán bộ, đảng viên phát huy tốt vai trò tiền phong gương mẫu, thực sự là hạt nhân trong các phong trào thi đua, thật sự gương mẫu, tận tụy, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Quân chủng Phòng không-Không quân tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2014-2019
Thượng tướng Phan Văn Giang trao đổi với các đại biểu dự Đại hội.
Quân chủng Phòng không-Không quân tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2014-2019
Thượng tướng Phan Văn Giang tham quan gian trưng bày của các cơ quan, đơn vị tại Đại hội.

Thượng tướng Phan Văn Giang lưu ý việc tổ chức các phong trào TĐQT cần có mục tiêu thiết thực, cụ thể, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các phong trào thi đua và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới”. Trong tổ chức triển khai phong trào TĐQT cần chú ý việc kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết, khen thưởng kịp thời đối với những tập thể, cá nhân lập được thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, nhằm cổ vũ, động viên phong trào, tạo hiệu quả thiết thực. Thông qua các phong trào thi đua để phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến. Cấp ủy, chỉ huy các cấp cần đánh giá, lựa chọn các điển hình tốt để nêu gương, học tập và tạo điều kiện thuận lợi để các điển hình phát huy được tác dụng, có sức lan tỏa sâu rộng trong toàn Quân chủng.

Đồng chí Tổng Tham mưu trưởng yêu cầu ngay sau Đại hội, Quân chủng và từng cơ quan, đơn vị trực thuộc cần xây dựng kế hoạch, chương trình hành động nhằm cụ thể hóa phương hướng, nhiệm vụ công tác TĐ, KT 5 năm tới mà Đại hội đã xác định. Trước mắt, cần chuẩn bị chu đáo và tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 30 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân, 75 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam; làm tốt mọi công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Tại Đại hội, Quân chủng đã tặng cờ thi đua cho 14 đơn vị xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào TĐQT của Quân chủng giai đoạn 2014-2019; tặng bằng khen cho 60 tập thể và 65 cá nhân là những tập thể, cá nhân xuất sắc, tiêu biểu, có thành tích trong tổ chức thực hiện công tác TĐ, KT và phong trào TĐQT của Quân chủng trong 5 năm qua.

NGUYỄN THÀNH TRUNG

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website